NEDERLANDS

ENGLISH

DEUTSCH

 

NEDERLANDS

Privacy gaat om de vraag “wat doet It Foarhûs met uw gegevens”. In de wetgeving is hieromtrent al veel geregeld. Daarnaast vinden wij het belangrijk om hier extra voorzichtig mee om te gaan en u te informeren wat er precies met uw gegevens gebeurt. Wanneer u onze site bezoekt, worden verschillende gegevens verzameld om u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. It Foarhûs behoudt zich daarbij het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, onze bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Deze Privacyverklaring is conform de Nederlandse wetgeving op dit gebied. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24-05-2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

It Foarhûs, gevestigd in Earnewâld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

It Foarhûs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie (mail) en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens (bv. ras, gezondheid, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen etc.) en het is ook niet onze intentie om deze gegevens te verzamelen. Ook hebben wij niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij bijzondere persoonsgegevens hebben verzameld of persoonsgegevens van een minderjarige, neem dan contact met ons op via itfoarhus@gmail.com dan verwijderen wij deze informatie.

Doelen en grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

 • It Foarhûs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het invullen van ons gastenboek.
 • Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

It Foarhûs neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van It Foarhûs) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

It Foarhûs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

It Foarhûs deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. It Foarhûs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan It Foarhûs op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt aan ons een verzoek doen met die strekking via de mail. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt aan ons een verzoek doen met die strekking via de mail. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt aan ons een verzoek doen met die strekking via de mail. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van It Foarhûs. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met ons op.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

It Foarhûs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via itfoarhus@gmail.com.

Cookies 

It Foarhûs gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

It Foarhûs gebruikt de volgende aanbieders van website-applicaties:

001 Prime Strategy Translate Accelerator, Admin Locale, CodeStyling Localization, Contact Form 7, Go - Responsive Pricing & Compare Tables, Google Analytics for WordPress by MonsterInsights, Limit Login Attempts, LiteSpeed Cache, Network Shared Media, Really Simple CAPTCHA, Ultimate Addons for Visual Composer, Wordfence Security, WPBakery Visual Composer en Yoast SEO.

It Foarhûs heeft geen controle over wat deze partijen met de cookies doen. Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan de privacy-verklaringen van deze partijen. (Let wel: deze verklaringen kunnen wijzigen). Voor Google Analytics, dat zij jouw gegevens verwijderen als u foarhus.nl 26 maanden niet heeft bezocht.

Uw persoonlijke gegevens

Het is altijd mogelijk om It Foarhûs te vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u ons een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail vragen stellen, verbeteringen voorstellen, aanvullingen voorstellen of andere correcties sturen, die It Foarhûs indien nodig zo spoedig mogelijk zal verwerken. Voor vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen.

 Contactgegevens

 • It Foarhûs
 • Manjepetswei 23
 • 9264 TR Earnewâld
 • +31 (0)511 402674
 • itfoarhus@gmail.com

ENGLISH

Privacy is about the question "what does It Foarhûs do with your data". Much has already been arranged for this in legislation. In addition, we think it is important to handle this with extra care and to inform you what exactly happens with your data. When you visit our site, various information is collected to offer you optimum service. It Foarhûs thereby reserves the right to adjust this Privacy Statement if changes to our policy, our business operations, the law or case law so require. This Privacy Statement is in accordance with Dutch legislation in this area. The effective date for the validity of these conditions is 24-05-2019, with the publication of a new version the validity of all previous versions expires.

It Foarhûs, located in Earnewâld, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Personal data that we process

It Foarhûs processes your personal data because you use our services and / or because you provide this data to us yourself. Below you will find an overview of the personal data that we may process:

 • First and last name
 • Telephone number
 • Address details
 • Email address
 • Information about your activities on our website
 • Other personal data that you actively provide, for example in correspondence (mail) and by telephone.

Special and / or sensitive personal data that we process

Our website and / or service does not collect any special personal data (eg race, health, political views, religious beliefs etc.) and it is not our intention to collect this data. We also have no intention of collecting data about website visitors who are younger than 16 years of age, unless they have permission from parents or guardian. However, we cannot check whether a visitor is older than 16. If you are convinced that we have collected special personal data or personal data of a minor, please contact us at itfoarhus@gmail.com and we will remove this information.

Objectives and basis for processing personal data

 • It Foarhûs processes your personal data for the following purposes:
 • Te Being able to call or e-mail you if this is necessary to be able to perform our services.
 • Completing our guestbook.
 • Analyze your behavior on the website in order to improve the website and to adjust the range of products and services to your preferences.

Automated decision making

It Foarhûs does not take decisions based on automated processing of cases that can have (significant) consequences for people. These are decisions that are made by computer programs or systems, without a human being (such as an employee of It Foarhûs) among them.

How long we keep personal data

It Foarhûs does not store your personal data for longer than is strictly necessary to realize the purposes for which your data is collected.

Sharing of personal data with third parties

It Foarhûs will only share your personal data with third parties if this is necessary for the execution of the agreement and to comply with a possible legal obligation. We conclude a processing agreement with companies that process your data on our behalf to ensure the same level of security and confidentiality of your data. It Foarhûs remains responsible for these processes.

Cooperation with tax and criminal investigations

In appropriate cases, It Foarhûs may be held to share your data in connection with a tax or criminal investigation by the government on the basis of a legal obligation. In such a case we are forced to share your data, but we will oppose this within the possibilities that the law offers us.

Your rights

On the basis of the applicable Dutch and European legislation, you as a data subject have certain rights with regard to the personal data processed by or on behalf of us. We explain below what these rights are and how you can invoke these rights.

In principle, in order to prevent abuse, we will only send copies and copies of your data to your e-mail address already known to us. In the event that you wish to receive the data at a different e-mail address or, for example, by post, we will ask you to identify yourself. We keep records of settled requests, in the case of a forget request we administer anonymized data. You will receive all statements and copies of data in the machine-readable data format that we use within our systems.

You have the right to submit a complaint to the Dutch Data Protection Authority at any time if you suspect that we are using your personal data in the wrong way.

Right of inspection

You always have the right to view the data that we (have) process and that relate to your person or that can be traced to that. You can make a request to that effect to our contact person for privacy matters. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you a copy of all data with an overview of the processors who have this data at the e-mail address known to us, stating the category under which we have stored this data.

 Rectification right

You always have the right to have the data that we (or have it processed) that relate to your person or that can be traced to that change. You can make a request to us to that effect via e-mail. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you a confirmation at the e-mail address known to us that the information has been changed.

 Right to limit processing

You always have the right to limit the data that we (have) process that relate to or can be traced to your person. You can make a request to us to that effect via e-mail. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you a confirmation at the e-mail address known to us that the information until you remove the restriction will no longer be processed.

 Right to transferability

You always have the right to have the data that we (or have it processed) that relate to your person or that can be traced to that data carried out by another party. You can make a request to us to that effect via e-mail. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you copies or copies of all data about you that we have processed or that have been processed on our behalf by other processors or third parties at the e-mail address known to us. In all likelihood, in such a case, we can no longer continue to provide services, because the secure linking of data files can then no longer be guaranteed.

 Right of objection and other rights

In appropriate cases, you have the right to object to the processing of your personal data by or on behalf of It Foarhûs. If you object, we will immediately cease the data processing pending the handling of your objection. If your objection is justified, we will provide you with copies and / or copies of data that we process or have processed, and then permanently cease processing.

You also have the right not to be subject to automated individual decision-making or profiling. We do not process your data in such a way that this right applies. If you believe that this is the case, please contact us.

How we protect personal data

It Foarhûs takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent abuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized changes. If you feel that your data is not properly protected or there are indications of abuse, please contact itfoarhus@gmail.com.

Cookies

It Foarhûs only uses technical, functional cookies and analytical cookies that do not infringe on your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and, for example, remember your preferred settings. We can also use this to optimize our website. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information that was previously saved via the settings of your browser.

It Foarhûs uses the following providers of website applications:

001 Prime Strategy Translate Accelerator, Admin Locale, CodeStyling Localization, Contact Form 7, Go - Responsive Pricing & Compare Tables, Google Analytics for WordPress by MonsterInsights, Limit Login Attempts, LiteSpeed Cache, Network Shared Media, Really Simple CAPTCHA, Ultimate Addons for Visual Composer, Wordfence Security, WPBakery Visual Composer and Yoast SEO.

It Foarhûs has no control over what these parties do with the cookies. Do you want to know more about this? Then view the privacy statements of these parties. (Note: these statements may change). For Google Analytics, they will delete your data if you have not visited foarhus.nl for 26 months.

Your personal information

It is always possible to ask It Foarhûs which information about you is being processed. For this you can send us an e-mail. You can also ask questions by e-mail, propose improvements, propose additions or send other corrections, which It Foarhûs will process as soon as possible if necessary. For questions or comments about our Privacy Statement you can contact us. 

Contact details

 • It Foarhûs
 • Manjepetswei 23
 • 9264 TR Earnewâld
 • +31 (0) 511 402674
 • itfoarhus@gmail.com

 

DEUTSCH

Beim Datenschutz geht es um die Frage "Was macht It Foarhûs mit Ihren Daten?". In der Gesetzgebung ist dafür bereits vieles geregelt. Darüber hinaus halten wir es für wichtig, besonders vorsichtig damit umzugehen und Sie darüber zu informieren, was genau mit Ihren Daten passiert. Wenn Sie unsere Website besuchen, werden verschiedene Informationen gesammelt, um Ihnen einen optimalen Service zu bieten. Dabei behält sich It Foarhûs das Recht vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, wenn Änderungen an unserer Politik, unseren Geschäftsabläufen, dem Gesetz oder der Rechtsprechung dies erfordern. Diese Datenschutzerklärung entspricht der niederländischen Gesetzgebung in diesem Bereich. Das Datum des Inkrafttretens für die Gültigkeit dieser Bedingungen ist der 24-05-2019. Mit der Veröffentlichung einer neuen Version erlischt die Gültigkeit aller vorherigen Versionen.

It Foarhûs mit Sitz in Earnewâld ist für die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung verantwortlich.

Persönliche Daten, die wir verarbeiten

It Foarhûs verarbeitet Ihre persönlichen Daten, weil Sie unsere Dienste nutzen und / oder weil Sie uns diese Daten selbst zur Verfügung stellen. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten dürfen:

 • Vor- und Nachname
 • Telefonnummer
 • Adressdaten
 • E-Mail-Adresse
 • Informationen zu Ihren Aktivitäten finden Sie auf unserer Website
 • Andere personenbezogene Daten, die Sie aktiv angeben, z. B. in der Korrespondenz (Post) und per Telefon.

Spezielle und / oder sensible personenbezogene Daten, die wir verarbeiten

Unsere Website und / oder unser Service erheben keine besonderen personenbezogenen Daten (z. B. Rasse, Gesundheit, politische Ansichten, religiöse Überzeugungen usw.) und es ist nicht unsere Absicht, diese Daten zu erheben. Wir haben auch nicht die Absicht, Daten über Website-Besucher zu sammeln, die jünger als 16 Jahre sind, es sei denn, sie haben die Erlaubnis von Eltern oder Erziehungsberechtigten. Wir können jedoch nicht prüfen, ob ein Besucher älter als 16 Jahre ist. Wenn Sie davon überzeugt sind, dass wir spezielle personenbezogene Daten oder personenbezogene Daten von Minderjährigen gesammelt haben, kontaktieren Sie uns bitte unter itfoarhus@gmail.com, und wir werden diese Informationen entfernen.

Ziele und Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten

 • It Foarhûs verarbeitet Ihre persönlichen Daten zu folgenden Zwecken:
 • Die Möglichkeit, Sie anzurufen oder eine E-Mail zu senden, wenn dies erforderlich ist, um unsere Dienstleistungen erbringen zu können.
 • Vervollständigung unseres Gästebuchs.
 • Analysieren Sie Ihr Verhalten auf der Website, um die Website zu verbessern und das Angebot an Produkten und Dienstleistungen an Ihre Vorlieben anzupassen.

Automatisierte Entscheidungsfindung

It Foarhûs trifft keine Entscheidungen, die auf einer automatisierten Bearbeitung von Fällen beruhen, die (erhebliche) Konsequenzen für die Menschen haben können. Dies sind Entscheidungen, die von Computerprogrammen oder -systemen getroffen werden, ohne dass ein Mensch (wie ein Mitarbeiter von It Foarhûs) darunter ist.

Wie lange werden personenbezogene Daten gespeichert?

It Foarhûs speichert Ihre personenbezogenen Daten nicht länger als unbedingt erforderlich, um die Zwecke zu verwirklichen, für die Ihre Daten erhoben werden.

Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte

Es wird It Foarhûs Ihre personenbezogenen Daten nur an Dritte weitergeben, wenn dies zur Durchführung des Vertrages und zur Einhaltung einer etwaigen gesetzlichen Verpflichtung erforderlich ist. Wir schließen eine Verarbeitungsvereinbarung mit Unternehmen, die Ihre Daten in unserem Namen verarbeiten, um das gleiche Maß an Sicherheit und Vertraulichkeit Ihrer Daten zu gewährleisten. It Foarhûs bleibt verantwortlich für diese Prozesse.

Zusammenarbeit bei Steuer- und strafrechtlichen Ermittlungen

In geeigneten Fällen kann It Foarhûs gehalten werden, Ihre Daten im Zusammenhang mit steuerlichen oder strafrechtlichen Ermittlungen der Regierung auf der Grundlage einer gesetzlichen Verpflichtung weiterzugeben. In einem solchen Fall sind wir gezwungen, Ihre Daten weiterzugeben, werden uns jedoch im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten dagegen aussprechen.

Deine Rechte

Aufgrund der geltenden niederländischen und europäischen Gesetzgebung haben Sie als betroffene Person bestimmte Rechte in Bezug auf die von uns oder in unserem Auftrag verarbeiteten personenbezogenen Daten. Im Folgenden wird erläutert, was diese Rechte sind und wie Sie diese Rechte geltend machen können.

Um Missbrauch zu vermeiden, senden wir grundsätzlich nur Kopien und Kopien Ihrer Daten an Ihre uns bereits bekannte E-Mail-Adresse. Für den Fall, dass Sie die Daten an einer anderen E-Mail-Adresse oder beispielsweise per Post erhalten möchten, bitten wir Sie, sich auszuweisen. Wir führen Aufzeichnungen über erledigte Anfragen, im Falle einer vergessenen Anfrage verwalten wir anonymisierte Daten. Sie erhalten alle Angaben und Kopien der Daten in dem maschinenlesbaren Datenformat, das wir in unseren Systemen verwenden.

Sie haben das Recht, jederzeit eine Beschwerde bei der niederländischen Datenschutzbehörde einzureichen, wenn Sie den Verdacht haben, dass wir Ihre personenbezogenen Daten falsch verwenden.

Einsichtsrecht

Sie haben jederzeit das Recht, die Daten einzusehen, die wir verarbeiten und die sich auf Ihre Person beziehen oder die sich darauf zurückführen lassen. Sie können diesbezüglich eine Anfrage an unseren Ansprechpartner für Datenschutzfragen richten. Sie erhalten innerhalb von 30 Tagen eine Antwort auf Ihre Anfrage. Wenn Ihr Antrag angenommen wird, werden wir Sie zu einer Liste von Prozessoren auf dem uns bekannten E-Mail eine Kopie aller Daten senden, die diese Daten betraut sind, unter Angabe der Kategorie, unter der wir diese Daten speichern.

 Berichtigungsrecht

Sie haben jederzeit das Recht auf die Daten, die wir zu Ihrer Person erhoben haben (oder die wir verarbeiten lassen) oder die auf diese Änderung zurückzuführen sind. Sie können diesbezüglich eine Anfrage per E-Mail an uns richten. Sie erhalten innerhalb von 30 Tagen eine Antwort auf Ihre Anfrage. Wenn Ihre Anfrage genehmigt wird, senden wir Ihnen eine Bestätigung an die uns bekannte E-Mail-Adresse, dass die Informationen geändert wurden.

Recht zur Einschränkung der Verarbeitung

Sie haben jederzeit das Recht, die von uns verarbeiteten Daten zu beschränken, die sich auf Ihre Person beziehen oder auf diese zurückgeführt werden können. Sie können diesbezüglich eine Anfrage per E-Mail an uns richten. Sie erhalten innerhalb von 30 Tagen eine Antwort auf Ihre Anfrage. Wenn Ihre Anfrage genehmigt wird, senden wir Ihnen eine Bestätigung an die uns bekannte E-Mail-Adresse, dass die Informationen, bis Sie die Einschränkung aufheben, nicht mehr verarbeitet werden. 

Recht auf Übertragbarkeit

Sie haben jederzeit das Recht auf Informationen, die wir (haben) Prozess und zu Ihrer Person oder rückverfolgbar sein, von einer anderen Partei durchgeführt werden. Sie können diesbezüglich eine Anfrage per E-Mail an uns richten. Sie erhalten innerhalb von 30 Tagen eine Antwort auf Ihre Anfrage. Wenn Ihr Antrag angenommen wird, werden wir Ihnen das bekannt an uns senden Abschriften oder Kopien aller Informationen über Sie eine E-Mail, dass wir in unserem Auftrag von anderen Prozessoren oder durch Dritte verarbeitet oder bearbeitet haben. In einem solchen Fall können wir höchstwahrscheinlich keine Dienstleistungen mehr erbringen, da die sichere Verknüpfung von Datendateien dann nicht mehr gewährleistet werden kann. 

Widerspruchsrecht und sonstige Rechte

In geeigneten Fällen haben Sie das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch oder im Auftrag von It Foarhûs zu widersprechen. Wenn Sie widersprechen, werden wir die Datenverarbeitung bis zur Bearbeitung Ihres Widerspruchs unverzüglich einstellen. Wenn Ihr Widerspruch berechtigt ist, stellen wir Ihnen Kopien und / oder Kopien von Daten zur Verfügung, die wir verarbeiten oder verarbeitet haben, und stellen die Verarbeitung dann endgültig ein.

Sie haben auch das Recht, sich keiner automatisierten individuellen Entscheidungsfindung oder Profilerstellung zu unterziehen. Wir verarbeiten Ihre Daten nicht so, dass dieses Recht besteht. Wenn Sie glauben, dass dies der Fall ist, kontaktieren Sie uns bitte.

Wie wir personenbezogene Daten schützen

Es Foarhûs nimmt den Schutz Ihrer Daten ernst und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, Missbrauch, Verlust, unbefugten Zugriff, ungewollte und unbefugte Offenlegung Änderung zu verhindern. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Daten nicht richtig geschützt sind oder Anzeichen von Missbrauch vorliegen, wenden Sie sich bitte an itfoarhus@gmail.com.

Kekse

It Foarhûs verwendet nur technische, funktionale und analytische Cookies, die Ihre Privatsphäre nicht verletzen. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die beim ersten Besuch dieser Website auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone gespeichert wird. Die von uns verwendeten Cookies sind für den technischen Betrieb der Website und Ihre Benutzerfreundlichkeit erforderlich. Sie stellen sicher, dass die Website ordnungsgemäß funktioniert, und speichern beispielsweise Ihre bevorzugten Einstellungen. Wir können dies auch nutzen, um unsere Website zu optimieren. Sie können Cookies deaktivieren, indem Sie Ihren Internetbrowser so einstellen, dass keine Cookies mehr gespeichert werden. Darüber hinaus können Sie auch alle Informationen löschen, die zuvor über die Einstellungen Ihres Browsers gespeichert wurden.

It Foarhûs verwendet die folgenden Anbieter von Website-Anwendungen:

001 Prime-Strategie Übersetzen Accelerator, Admin Lokale, Erstellen Styling Lokalisierung, Kontaktformular 7 Go - Responsive Preise & Vergleichen Tabellen, Google Analytics für Wordpress von Mons Teri Sehenswürdigkeiten, Limit Anmeldeversuche, Litespeed Cache, Netzwerk freigegebenen Medien, Really Simple CAPTCHA Ultimate Addons für Visual Composer, Wordfence Security, WPBakery Visual Composer und Yoast SEO.

It Foarhûs hat keine Kontrolle darüber, was diese Parteien mit den Cookies machen. Möchten Sie mehr darüber erfahren? Sehen Sie sich dann die Datenschutzerklärungen dieser Parteien an. (Hinweis: Diese Aussagen können sich ändern.) Bei Google Analytics werden Ihre Daten gelöscht, wenn Sie foarhus.nl seit 26 Monaten nicht mehr besucht haben.

Ihre persönlichen Daten

Es ist immer möglich, It Foarhûs zu fragen, welche Informationen über Sie verarbeitet werden. Hierzu können Sie uns eine E-Mail senden. Sie können auch per E-Mail Fragen stellen, Verbesserungen vorschlagen, Ergänzungen vorschlagen oder andere Korrekturen senden, die bei Bedarf so schnell wie möglich verarbeitet werden. Bei Fragen oder Kommentaren zu unserer Datenschutzerklärung können Sie sich an uns wenden. 

Kontaktdaten

 • It Foarhûs
 • Manjepetswei 23
 • 9264 TR Earnewâld
 • +31 (0) 511 402674
 • itfoarhus@gmail.com

Neem contact op

Manjepetswei 23
9264 TR Eernewoude
Friesland, Nederland

Telefoon: 0511 40 26 74
Email: itfoarhus@gmail.com